بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی

ای مقصد  همت بلندان               مقصود دل نیازمندان

نام و نام‌خانوادگی:                                                                 نمونه سوالات بخوانیم و بنویسیم پنجم ابتدایی

1-     نشانه ی مکث کوتاه کدام است ؟     الف ) دونقطه        ب ) درنگ نما            ج ) علامت تعجبی             د ) نقطه 

2-      گدام گزینه ارتباط کمتری بابقیه دارد ؟

الف )  آشامیدنی                    ب )  دیدنی                           ج )  سینی                               د ) خواندنی

3-     ........ از هیجان انگیز ترین بخش های داستان است .

الف )  قهرمان داستان                 ب )  عنوان داستان            ج )   اوج داستان                   د ) شناسنامه داستان

4-     کدام یک کنایه نیست ؟

الف )  خواستن توانستن است.             ب )  پنبه راازگوشت بیرون کن          ج )   سربه هوا                 د ) خانه به دوش

5-     کدام دسته ازکلمات زیر ارتباط کمتری با سایر گزینه ها دارد ؟

الف )  نقش ، نقاش ، نقوش         ب )  اثر ، موثر ، آثار           ج )   علم ، معلم ، عمل            د ) درس ، تدریس ، مدرسه

6-     املای کدام با توجه به معنی آن نادرست است ؟

الف )  صبحدم : صبح زود           ب )  صبور : بردبار          ج )   صخره : تخته سنگ                د ) صهل : آسان

7-      کدام گزینه درست معنی نشده است ؟

الف ) خریف : پاییز                  ب  ) خرسند : خوشحال                 ج )  خان : امیر                     د ) خوان : امیر

8-     در کدام یک ازکلمات زیر رانمی توان با اضافه کردن « با » و « بی » دو کلمه مخالف ساخت ؟

الف ) سواد               ب  ) هنر                 ج )  ادب                             د )  راه

9-       کدام یک از فعل های زیر زمان گذشته رانشان می دهد ؟

الف )  خواندم               ب  )  می خوانی       ج )  خواهم خواند                   د ) می خوانم

10-   درکدام یک ازگزینه های زیر غلط املایی وجود دارد ؟

الف ) هرچیزی که خوار آید روزی به کار آید .               ب  ) پرندگان ازجایشان برخاستند .  

 ج )  مردم کویر خوار وخاشاک جمع می‌کردند .              د ) در قدیم مردم روستا برای شخم زدن از خیش استفاده می‌کردند.

11-   در یک لغت نامه کدام کلمه زودتر نوشته می شود ؟

الف ) حرکت                   ب  ) حرارت                    ج )  حریصان                    د ) حراست

12-   ازمیان گزینه های زیر مضاف ومضاف الیه را مشخص کنید .

الف ) لباس سبز                ب  ) چای خوش رنگ              ج )  کوه دماوند                  د ) زبان گویا

13-  « هنگامی که آفتاب از  پشت کوه سرش را بالا آورد .» یعنی چه ؟

الف ) آفتاب غروب کرد                  ب  ) هنگام ظهر است            ج )  آفتاب طلوع کرد              د ) هنگام سحر است

14-   ضمیر به جای کدام یک از موارد زیر قرار نمی گیرد .

الف ) فاعل                     ب  ) صفت                      ج )  نهاد                              د ) مفعول

15-   معادل فارسی کلمات زیر به ترتیب کدام است ؟                    « هلی کوپتر ، آدرس ، پاراگراف »

الف ) هواپیما ، نشانی ، قسمت          ب  ) هواپیما ، نشانه ، بند       ج )  بالگرد ، نشانی ، بند       د ) بالگرد ، نشانی ، قسمت

16-   مخالف کلمه ظاهر کدام است ؟      الف ) آشکار             ب  ) نمایان            ج )  پنهان                       د ) ظهور

17-   به کدام کلمه نمی توان « گین و ناک » رااضافه کرد ؟

الف ) سهم                  ب  ) غم                    ج )  تاب                         د ) خشم

18-   عبارت « لقمان راگفتند : ادب ازکه آموختی ؟ گفت : ازبی ادبان » ازچند جمله درست شده است ؟

الف ) ۲                          ب  ) ۳                             ج )  ۴                              د ) ۵

19-  درجمله‌ی « آریو برزن از سرداران بزرگ ایرانی بود که در مقابل دشمن جانانه ایستادگی کرد.» جانانه از نظر دستوری چه نقشی دارد؟
الف ) صفت                   ب  ) مفعول                   ج )  قید                       د ) اسم

20-   کدام یک ازنظر پیام با بقیه تفاوت دارد ؟

الف ) سعی نابرده در این راه به جایی نرسی             ب  ) نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود

ج )   دست طلب نزد همان مور برد                     د ) زکوشش به هر چیز خواهی رسید

21-   کدام یک از کلمات زیر فارسی می باشد ؟

الف ) سوال                  ب  ) مختصر                 ج )  معلم                        د ) پاسخ

22-   کدام دسته از کلمات از نظر تلفظ باهم فرق دارند ؟

الف ) خوار ، خار                   ب  ) خواست ، خاست        ج )  خاص  ، خواص            د ) خویش ، خیش

23-   درکدام گزینه نهاد فاعل نیست ؟

الف ) احمد در کلاس اول تحصیل می کند .                      ب  ) احمد به دیدار دوستان خود می رود .

ج )  محمد بازحمت وسختی درس می خواند .                    د ) او از حرف های شما متعجب شد.

24-  داستان «  تونیکی می کن و در دجله انداز » از چه کتابی است؟

الف ) گلستان سعدی            ب  ) شاهنامه             ج )  قصص الاانبیاء         د ) قابوس نامه

25-   ضمیر درجمله چه نقش هایی را می گیرد.

الف ) هرنقشی که فعل بگیرد .       ب  ) هرنقشی که صفت بگیرد .       ج )  هرنقشی که اسم بپذیرد .        د ) هرسه مورد

26-   قید در بیت  کدام است ؟             « جدا شدیکی چشم از کوهسار                   به ره گشت ناگه به سنگی دچار »

الف ) کوهسار              ب  ) ناگه             ج )  دچار               د ) سنگی

27-   نهاد جمله زیر کدام است ؟             « هفته ی گذشته ، شاگردان پنجم ابتدایی با معلم خود به گردش رفتند . »

الف ) هفته ی گذشته     ب  ) شاگردان پنجم ابتدایی با معلم خود      ج )  شاگردان پنجم ابتدایی       د ) به بنیاد علمی رفتند

28-   کدام یک ازترکیبات زیر مضاف و مضاف الیه است ؟

الف )  بهار امسال             ب  )  کوه بلند               ج )   مداد قرمز               د )  آب نوشیدنی

29-   باغچه بان درکدام شهر باغچه اطفال را تاسیس نمود ؟

الف )  تبریز         ب  )  مرند           ج )   تهران              د )  ایروان

30-  کدام کلمه با سایرکلمات هم معنی نیست ؟

الف )  سهمگین                 ب  )  ترسناک                       ج )   مهیب                   د )  دهشت

31-  درکدام گزینه جمع ومفرد کلمه ی ذکر شده نادرست است ؟

الف )  رسوم ، رسم                  ب  )  فنون ، فن                    ج )   مناظر ، نظر                    د )  ایام ، یوم

32-  کدام کلمه با کلمات دیگر مناسبتی ندارد ؟

الف )  دبدنی                ب  )  خواندنی                         ج )   نادانی                       د )  نوشتنی

33-   کدام گزینه با سایر گزینه ها تفاوت دارد ؟

الف )  بلند                 ب  )  دریا                       ج )   انبوه                              د )  دیدنی

34-  کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟

الف )  آموزگار                  ب  )  یادگار                  ج )   سیگار                   د )  کردگار

35-  به کدام گزینه زیر نمی توان جزء « ستان »  اضافه کرد ؟

الف )  گل                   ب  )  تند                          ج )   تاک                       د )  کوه

36-   املای کدام کلمه با توجه به معنی آن نادرست آمده است ؟

الف )  آذوقه : غذا و توشه ی راه                ب  )  احتراز : دوری             ج )   التفاط : توجه            د )  باتلاق : لجن زار

37-   توضیح زیر مربوط به کدام گزینه می باشد ؟

« ایشان از غزل سرایان بزرگ ایرانی هستند که درشیراز زندگی می کردند وبه این شهر بسیار دل بسته بودند . »

الف )  سعدی             ب  )  حافظ                     ج )   فردوسی                    د )  پروین اعتصامی

38-   در جمله ی « کتابش را روی میز گذاشت . » ضمیر آن چندمین شخص است ؟

الف )  اول شخص جمع           ب  )  سوم شخص جمع                   ج )   سوم شخص مفرد         د )  دوم شخص مفرد

39-  عبارت « چه خوش گفت : زالی به فرزند خویش . » چه نوع جمله ای است ؟

الف )  پرسشی                                ب  )  امری                              ج )   خبری                       د )  تعجبی

40-  از میان گزینه های زیر موصوف وصفت را مشخص کنید ؟

الف )  شترصحرانورد            ب  )  دانشمند کوشا                        ج )   گل قرمز                    د )  هرسه مورد

 

/ 5 نظر / 193 بازدید

[گاوچران][قلب][زبان][تایید][شکست][خداحافظ][خنثی][رویا]

من

[تایید]

نگار جلائی

[شکست][خداحافظ][افسوس][خجالت][چشمک][نیشخند][پلک][بغل][زبان][ماچ][دلشکسته][عینک][نگران][شرمنده][خنثی][ابرو][قهقهه][خواب][شوخی][بازنده][شوخی][دلقک][ابله][ابله][هورا][اوه][دست][اضطراب][گاوچران][رویا][من نبودم][تایید][زودباش][اوغ][کلافه][منتظر][متفکر][قهر][گل][خنده][دروغگو][خوشمزه][ساکت][خرخون][گریه][عصبانی][قلب][ناراحت][راک][کلافه][منتظر][وحشتناک][تلفن][هیپنوتیزم][خمیازه][خمیازه][سبز][فرشته][شیطان][تعجب][سوال][لبخند][عجله][تماس]من عاشق سایتتان هستم و این [گل] را تقدیم سایتتان و دست اندرکارانش می کنم

نگار جلائی

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

معین

مسخره