ریاضی 9

به نام خداوند بخشنده مهربان

نام و نام‌خانوادگی:                                                            ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه

1-    باتوجه به عدد رو به رو به سوالات زیر پاسخ دهید.                                       391075

الف) عدد را به حروف بنویسید.  ..........................................................................................

ب) رقم 9 در چه مرتبه‌ای قرار دارد؟  .......................................................................

ج) ارزش مکانی کدام رقم از همه بیشتر است؟  ....................................................

 

2-    با توجه به شکل زیر به سوالات زیر پاسخ دهید:

      الف) زاویه ( ب ج ه) چه نوع زاویه‌ای است؟ .................................

ب) یک زاویه تند نام ببرید؟       ..................................................

ج) یک خط راست نام ببرید؟    ...................................................

 

د) چرا در این شکل دو زاویه ( د ب ج) و ( ج ب الف ) با هم مساویند؟ ............................................................

 

3-    با توجه به تساوی داده شده، شکل مناسب رسم کنید و تساوی را کامل کنید.

                                                                                                        = ( 4 + 5) ×3

 

 

4-    در جای خالی کلمات مناسب بنویسید.

الف) برای رسم زاویه‌ی راست از  ....................................... استفاده می‌کنیم.

ب) یک زاویه تشکیل شده از یک ............................... و دو ......................................................  .

ج) به دو خطی که مابین آنها زاویه راست وجود داشته باشد دو خط ................................................ گویند.

د) یک پاره خط فقط یک نقطه ...................................... دارد.

5-  برای  عبارت رو به رو یک مسئله بسازید و آن را حل کنید.

                                                                                            = 25 – ( 75 – 175)

 

 

6-    در جای خالی عدد مناسب بنویسید.

712- ( 150+108)= 712 - …… = ……..

27 × 18 = …… × 27

98 × 85 = 98 × …… + 98 × …….                              785 × 1000 = …………..

305 × 400 = ( 305 × ……) × 100

6        × ( 7 × 4 ) = ( ….. × 7) × 4

7-    برای دوختن شلوار مردانه 350 سانتی‌متر و برای دوختن کت ان 285 سانتی‌متر پارچه لازم است. اگر 800 سانتی‌متر پارچه داشته باشیم. چند سانتی‌متر پارچه می‌ماند.

 

 

8-    پاره‌خطی به طول 6 سانتی‌متر رسم و عمودمنصف آن را رسم کنید.

 

 

9-    عمودمنصف یک پاره‌خط را تعریف کنید.

 

 

10-                       قیمت یک کتاب 2385 تومان است. قیمت یک کتاب علمی دیگر از 6 برابر آن 5 تومان کمتر است. قیمت کتاب علمی چند تومان است؟

 

 

11-                       ضرب کنید با امتحان.

                                                    782                                         254

                                                    354 ×                                       306 ×

  

12-                       میوه‌فروشی 670 کیلوگرم سیب و 306 کیلوگرم پرتقال فروخت. نوع اول را از قرار کیلویی 900 ریال و نوع دوم را زا قرار کیلویی 800 ریال فروخت. درآمد حاصل از فروش میوه‌ها چند ریال بوده است؟      

/ 0 نظر / 13 بازدید