ارزیابی مستمر مدنی

به نام خداوند بخشنده‌‌ی مهربان

نام و نام خانوادگی:                        ارزیابی مستمر مدنی                              پایه چهارم

ردیف

درس دوم: زندگی خانوادگی

1-       

زنان روستا در چه کارهایی به شوهران خود کمک می‌کنند؟

الف) دوشیدن شیر ¨         ب) قالی‌بافی ¨         ج) کشاورزی¨        د) همه‌ی موارد ¨

2-     

 

فرزندان در خانواده با ...................................... و  ................................ آشنا می‌شوند.

 

3-   

چه کودکانی در بزرگسالی افرادی مفید و وظیفه‌شناسی خواهندشد؟

 

 

 

4-    

معنای نظم چیست؟

 

 

 

 

ردیف

درس سوم: مدرسه

1-

مدرسه محل ....................... و ..................................... است.

الف) بازی و تفریح ¨                ب) تعلیم و تربیت ¨                  ج) تلاش و ورزش ¨

2-

چه کسی با همکاری کارکنان مدرسه برنامه‌ِ کار مدرسه را تنظیم می‌کند؟

الف) مدیر ¨                           ب) ناظم ¨                                  ج) معلم¨

3-

معلم با دلسوزی به ما درس می‌آموزد و ما را تربیت می‌کند. او بهترین ........................ ما در مدرسه است.

 

4-

وظیفه ناظم در مدرسه را توضیح دهید.

 

 

 

 

/ 0 نظر / 37 بازدید