جغرافی پایان سال پایه پنجم

ای که با نامت جهان آغاز شد                               دفتر ما هم به نامت باز شد

نام و نام‌خانوادگی:                                                         آزمون پایان سال درس جغرافی پایه پنجم

1-    کدام محصولات کشاورزی در بیشتر نواحی ایران کشت می‌شود؟

گندم و پنبه £                   گندم و جو  £                    پسته و جو  £                 پسته و خرما £     

2-    استان مهم نفت خیز ایران چه نام دارد ؟

   خوزستان £                       خراسان رضوی £                        هرمزگان £                       بوشهر £  

3-    نام دریاچه‌ای که در کشور ارمنستان قرار دارد؛ چیست؟

      وان£                                 خزر £                        آرال £                       سوان £    

4-     مهم‌ترین محصول کشاورزی ترکمنستان کدام است؟

            پنبه £                       خرما £                        پسته £                       گندم £  

5-    بندر بصره در کدام کشور قرار دارد؟

           ترکیه £                       پاکستان £                        عراق £                       ارمنستان £  

6-    رشته کوه هیمالیا در کدام قاره قرار دارد؟

                  اروپا £                       آسیا £                        آفریقا £                       آمریکا £

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

7-     پرجمعیت‌ترین شهرهر استان که با انواع راه‌ها با مناطق دیگر ارتباط دارد ‌‌ ....................... استان نام دارد.

8-     سنگ آهن مورد نیاز کارخانه ذوب‌آهن اصفهان از معادن استان  ................   استخراج می‌شود.

9-     به علت وجود ........................ در افغانستان راه آهن احداث نشده‌است.

10-            کشور پاکستان به اقیانوس ................. راه دارد.

11-             خط فرضی که زمین را به دو نیمکره ‌ی شمالی و جنوبی تقسیم می‎‎‎‎‎‎‎‎‎‌کند  ............................. نام دارد.

12-            نتیجه‌ی حرکت چرخشی زمین به‌وجود آمدن ......................................... است.

با توجه  به جدول پاسخ را از قسمت ب انتخاب کرده و داخل پرانتز بنویسید:

الف

ب

1-    یکی از دلایل افزایش جمعیت   (                                )

خزر

2-    رود ارس به این دریا می‌ریزد   (                                )

چین

3-    یکی از پرجمعیت ترین کشورهای قاره آسیا (                                )

مهاجرت

 

دریای عمان

 

1-    یک نمونه از صنایع مصرفی را نام ببرید؟

2-    ایران کم‌ترین مرز مشترک را با کدام کشور همسایه دارد؟

3-    جلگه‌ی پست شمال ترکمنستان را نام ببرید؟

4-    از به هم پیوستن رودهای دجله و فرات چه رودی تشکیل می‌شود؟

5-    رشته کوه بلند کشور افغانستان چه نام دارد؟

6-    مردم پاکستان به چه زبانی صحبت می‌کنند؟

13-            چرا در اطراف شهرهای پرجمعیت دامپروری صنعتی و پیشرفته به وجود آمده  است؟

 

14-            چرا کشور ارمنستان به این نام خوانده می‌شود؟

 

15-            دو دلیل اهمیت شهر باکو را بنویسید؟

16-            محصولات کشاورزی ارمنستان را نام ببرید؟

17-            دو تا از شهرهای زیاتی عراق را نام ببرید؟

18-            چرا افغانستان از نظر اقتصادی پیشرفت نکرده است؟

 

19-            دو شهر نفت خیز عراق را نام ببرید؟

20-            چرا در جلگه‌ی رود سند در کشور پاکستان محصول فراوان به دست می‌آید؟

21-            کدام قاره ها به هم نزدیک ترند؟

22-            نصف النهار چیست؟

 

23-            حرکت انتقالی زمین را توضیح دهید؟

 

  با توجه به نقشه  به سوالات پاسخ دهید:
1- نام مرکز یا پایتخت:
2- نام بندر:
3-  نام رود :
4- نام رود:

/ 0 نظر / 116 بازدید