تاریخ درس هفتم: حکومت بنی عباس

تاریخ درس هفتم: حکومت بنی عباس

1-7- چرا قیام های زیادی بر علیه بنی امیّه شکل گرفت؟

 


۷-۲- ابومسلم که بود و چه کرد؟

 


۷-۳- ایرانیان در حکومت بنی عبّاس چه نقشی داشتند؟

 


۷-۴- آیا با روی کار آمدن حکومت بنی عبّاس، وضع مسلمانان تغییر کرد؟ چرا؟

 


۷-۵- حاکمان بنی امیّه از بیت المال چه استفاده هایی می کردند؟

 


۷-۶- چرا بنی عبّاس وزیران خود را از میان ایرانیان انتخاب می کردند؟

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید