ریاضی پایه پنجم

                                    ای نام تو بهترین سرآغاز                       بی‌نام تو نامه کی کنم باز

نام و نام‌خانوادگی:                                                                          ریاضی پایه پنجم  اردیبهشت ماه

الف - پاسخ درست را با علامت × مشخص کنید.

1-    مساحت استان های ایران را با کدام واحد زیر می توان بیان کرد؟

هکتار £                     متر مربع £            کیلومتر مربع £                      کیلومتر £

2-    کدام یک از اعداد زیر هم بر 2 و هم بر 3 بخش‌پذیر است؟

194 £                        147 £                        225    £                      252 £

3-    یک سانتی‌متر مکعب گنجایش مکعبی تو خالی به ابعاد .......................... سانتی متر می باشد.

10 £                             1 £                            100    £                      5 £

4-    حاصل تقریبی 39 × 52 به کدام پاسخ نزدیک‌تر است؟

                2000 £                      2400 £                            1800    £                      1500 £

ب- به پرسش های زیر پاسخ دهید:

5-    عدد 8309552471 را به حروف بنویسید. ........................................................................................

6-     کدام رقم بیشترین ارزش مکانی را دارد؟    .............................

7-    باقی مانده تقسیم 2705 بر 9 مثل باقی مانده تقسیم .................. است بر 9 یعنی .......................................

8-    در جای خالی اعداد مناسب بنویسید.

 =                                                =                                                 =                   

9-    در جای خالی علامت <= > بگذار .

180 دقیقه  £   ساعت                    3/0 £ 07/2                      £  7                    £ 5 

10-  عملیات زیر را انجام داده و پاسخ‌ها را در صورت امکان ساده و یا به عدد مخلوط تبدیل کنید.

                                                                                                                                  =  4 +  2

                                                                                                                 =  3 – 5   

                                                                                                                          =   2 / 0 ×  7/6

11-  اعداد اعشاری را به کسر و کسر را به اعداد اعشاری تبدیل کنید.

                                                  =                                                                           =  8 / 5

 

12-  ضرب مربوط به شکل مقابل را بنویسید.

 

 

 

 

13-  در جاهای خالی اعداد مناسب بنویسید.

6 متر برابر است با ...................... سانتی‍‌متر.

5/1 کیلوگرم برابر است با ......................... گرم.

              هکتار برابر است با .............................. مترمربع.

                240 لیتر  برابر است با  ........................ مترمکعب.

14-  نسبت سن ملیکا و هانیه مثل 3 به 5 است. اگر اختلاف سن آنها 12 سال باشد سن هر کدام چه قدر است؟

 

 

 

15-  مصرف بنزین یکی از سرویس‌های مدرسه در ماه 140 لیتر است. اگر با تنظیم بهتر موتور 10% درصد از این مصرف کم شود. مصرف ماهانه‌ی این خودرو چه قدر می‌شود؟ چند لیتر بنزین صرفه جویی شده است؟

 

 

 

16-   وزن یک حلب روغن 5 کیلوگرم است. اگر وزن روغن آن 721/4 کیلوگرم باشد. وزن حلب خالی روغن چند کیلوگرم است؟

 

 

 

17-  اندازه زاویه ای که با علامت ( ؟ ) مشخص شده است را حساب کنید. ( با راه حل)

 

 

 

 

18-  زهرا ساعت 23    45    6 به طرف مدرسه حرکت کرد و ساعت 18  48  13 به منزل برگشت. او چه مدت خارج از منزل بوده است؟

 

19-  رضا برای آزمایش‌های بخش اهرم علوم میله‌ای به طول  4 متر را با کمک آموزگار خود به 8 قسمت مساوی تقسیم کرد. طول هر قسمت این میله چه قد ربوده است؟

 

 

20-  روستای زیبای ابیانه دارای مخزن آبی به شکل مکعب مستطیل و به ابعاد 7 و 6 و 4 متر می باشد. اگر این مخزن پر از آب باشد. حجم این مخزن چند مترمکعب است؟

چند لیتر آب در آن جا می گیرد؟

 

 

21-  محیط شکل مقابل چند میلی متر است؟

 

 

22-  مساحت دایره‌ای به شعاع 20سانتی متر را حساب کنید.

 

23-  صبا  مسئول کتابخانه مدرسه است. او در مدت 4 روز به ترتیب 30 و 85 و 42 و 55  جلد کتاب را به دانش آموزان تحویل داده است. میانگین کتاب های تحویلی در هر روز چند جلد بوده است؟

/ 1 نظر / 24 بازدید
زهرا

عالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بود [لبخند][تایید][چشمک][فرشته]