آزمون ریاضی پنجم

به نام خداوند جان آفرین               حکیم سخن در زبان آفرین

نام و نام‌خانوادگی:                                                                                               آزمون ریاضی پایه پنجم آذرماه

1-    در جای خالی عدد مناسب بنویسید:

............ تا  می‌شود                     9 تا  می‍‌شود —               17 تا — می‌شود

2-   کسر بزرگ‌تر از واحد و عدد مخلوط مربوط به هر شکل را بنویسید:

کسر بزرگ‌تر از واحد: ....................

عدد مخلوط:  ...................                   

 

 

 

کسر بزرگ‌تر از واحد: ....................

عدد مخلوط: ...................

 

3-  کسرهای بزرگ‌تر از واحد را به عدد مخلوط تبدیل کنید:

                             =                                  =                                              =

4-    عددهای مخلوط را به کسر تبدیل نمائید.

                          =  7                                   =  6                                  =  10

5-   با توجه به عبارت‌های داده شده عدد مخلوط مربوط را بنویسید:

کسر بزرگ‌تر از واحد:                 = 2 + ( 4 × 6 ) کسر بزرگ‌تر از واحد:                      = 4 + (5 × 8 )  

عدد مخلوط:                                  4 > 2           عدد مخلوط:                                  5 > 4    

6- محیط مثلثی یک متر است. اگر طول دو ضلع آن  و  باشد. طول ضلع سوم چقدر است؟

 

 

 

7- کسر  را از راه طولانی (گسترده) به عدد مخلوط تبدیل کنید.

 

 

 

8-  جمع و تفریق‌های زیر را انجام دهید:

                                                    =  1 -  3                                                  =  1 + 2  

                                                                                                       =  5 +  2 +  3   

                                                                                   =     2 - 5  

                                                                                                             =   1 -  2

9-    پانزده تا یعنی .............. تا. (باشکل)                                     بیست تا یعنی ........... تا. (باشکل)

 

 

 

10-  عدد 14 بر 2 بخش‌پذیر ................. چون باقیمانده تقسیم 14 بر 2 .................... است.

 

11-  باقیمانده‌ی تقسیم 84 بر 3 مثل باقیمانده‌ی تقسیم  .............. است بر3 یعنی ............... ؛

 پس 84 بر 3 بخش‌پذیر ................ .

12-باقیمانده‌ی تقسیم 910 بر 9 مثل باقیمانده‌ی تقسیم  .............. است بر9 یعنی ............... ؛

 پس 910 بر 9 بخش‌پذیر ................ .

13-                       اعدادی بر 2 و 5 بخش‌پذیرند که رقم یکان آنها  .................... باشد.

 

14-  کدام یک از اعداد بر 6 بخش‌پذیرند؟

                                                                                  96 -  48 – 81 – 62 – 53 – 72

15-                        کدام یک از اعداد بر 15 بخش‌پذیرند؟

                                                                                   65 – 150 – 45 – 75 – 54

16-                        داخل £ رقمی بنویسید که عدد سه رقمی حاصل بر 3 و 9 بخش‌پذیر باشد.         6 £ 5

 

17-                       با رقم‌های ( 0 و 5 و 4 ) دو عدد سه رقمی بنویسید که بر 2 و 5 بخش‌پذیر باشد.

                                      

18-                       داخل £ رقمی بنویسید که عدد سه رقمی حاصل بر 6 بخش‌پذیر باشد.

                                              £ 52                         و   4 £ 3

19- باقی‌مانده‌‍‌ی تقسیم هر عددی بر 4 کدام‌یک از عددهای زیر نمی‌تواند باشد؟

2                               0                                     4                            1

20-  در جای خالی عدد مناسب بنویسید.

                £ =  13                                        £ =  6                               £ =  10

 

/ 0 نظر / 111 بازدید