ریاضی 4

به نام خداوند بخشنده مهربان

نام و نام‌خانوادگی:                                                                 ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه

1-     باتوجه به عدد مقابل به سوال‌های زیر پاسخ دهید:                                    506239

الف) عدد را به حروف بنویسید.  .....................................................................................................

ب) ارزش مکانی کدام عدد از همه بیشتر است؟    ...............................................

ج) رقم‌های طبقه‌ی هزارها را بنویسید.  ....................................................................................

 

2-     جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

الف) نقطه‌ی مشترک دو ضلع زاویه را ................................................... می‌نامند.

ب) دو خط که زاویه‌ی بین آنها راست باشد دو خط ............................... نام دارند.

ج) برای رسم یک خط کافی است ................................... نقطه از آن را داشته باشیم.

د) برای تشخیص یک زاویه‌ی راست از  ............................ استفاده می‌کنیم.

 

3-     برای هر یک از شکل‌های زیر یک تساوی ضرب بنویسید.

¡¡¡êê                                               |

¡¡¡êê                                                   |

 

 

4-     جاهای خالی را باعدد مناسب پر کنید.

360 × …… = 360000

( 6 × 4 )  × ….. = 6 × ( ……. × 8)

      418 × 265  = 418 ×5 +   ……. × 60 + 418 × …….

 

 

5-       حاصل ضرب مقابل را به‌دست آورید.                                                                  

357 

×409

 

 

 

 

6-      فاطمه 18 سال سن دارد. سن مادرش از 3 برابر او 6 سال کمتر است. مادر فاطمه چند سال دارد؟  

 

                                                                                                                                                                                                    

                                                       

          

 

7-      با توجه به شکل مقابل به سوال‌های زیر پاسخ دهید:

الف) یک زاویه‌‌ی تند نام ببرید.  .........................................                                        

ب) یک خط  راست نام ببرید.  ............................................

ج) نیمساز زاویه‌ی ( خ م ش) را رسم کنید. .......................................

 

 

 

8-     پدر مینا 24 کیلو برنج خرید کیلویی 1200 تومان و 8 کیلو سیب خرید کیلویی 700 تومان. پدر مینا برای خرید برنج و سیب چند تومان پرداخت کرده‌‌است؟

 

 

 

9-     پاره خطی به طول 4 سانتی‌متر بکشید و عمود منصف آن را رسم کنید.

 

 

 

10-  42 نفر از دانش‌آموزان دبستان پروین اعتصامی به اردو رفته‌اند. اگر برای هر 6 نفر یک چادر لازم باشد. چند چادر باید تهیه کنند؟

 

 

 

11-   مسئله‌ای طرح کنید که راه‌حل آن عبارت رو به رو باشد.

75 × 50 = …….

 

 

 

 

12-  فاصله‌ی نقطه‌ی ( م) تا ضلع ( س د ) چند سانتی‌متر است؟

 

 

 

 

 

 

 

13- بزرگترین و کوچکترین عدد شش رقمی را با ارقام ( 3، 0، 1، 7، 2، 5) بنویسید.

 

/ 0 نظر / 34 بازدید