ریاضی 3

به نام خداوند بخشنده مهربان

نام و نام‌خانوادگی:                                                                 ریاضی پایه چهارم دبستان حضرت فاطمه

1-     جواب درست را با علامت ضربدر مشخص کنید.

الف) بزرگترین عدد شش رقمی که رقم های آن تکراری نباشد کدام است؟

¨  999999                    ¨ 102345              ¨ 987654                       

ب) حاصل ضربی 48 و یکی از عامل‌های آن 8 می‌باشد. عامل دیگر ضرب چند است؟

¨ 8                              ¨ 6                         ¨ 7                     

ج) هرگاه دوضلع زاویه را از هم دور کنیم زاویه تند چه تغییری پیدا می‌کند.

¨ کوچک‌تر می‌شوند                        ¨ بزرگ‌تر می‌شوند                      ¨ تغییری نمی‌کند

 

2-     جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

الف) برای تشخیص  زاویه راست از  ................................................... استفاده می‌کنیم.

ب) برای رسم یک خط کافی است ................................... نقطه از آن را داشته باشیم.

3-     باتوجه به عدد مقابل به سوال‌های زیر پاسخ دهید:                                    405960

الف) عدد را به حروف بنویسید.  .....................................................................................................

ب) ارزش مکانی کدام عدد از همه بیشتر است؟    ...............................................

ج)  رقم‌های طبقه‌ی هزارها را بنویسید.  ....................................................................................

4- با توجه به شکل مقابل به سوال‌های زیر پاسخ دهید:

الف) ( م ش ل ) چه نوع زاویه‌ای است؟   .........................................

ب) یک خط راست نام ببرید.  ...............................................

ج)  ( س م ) چه نوع خطی است؟  .......................................

د) یک زاویه‌ی باز نام ببرید. ..............................................

5-  جاهای خالی را باعدد مناسب پر کنید.

18 × 14  = 14 × …….

1540 – ( 237 + 405) = 1540   ……. = …….

9 × ( ....... × 5) = ( ….. ×3) × 5

63     ÷ 7 = ……

6- تساوی مقابل را کامل کنید و با شکل نشان دهید.

3 × ( 4 + 2 )  = …….

 

 

 

 

7- حاصل ضرب را بدست آوردید.

250 × 100= …….

79  × 800 = …….

 

 

8- کتاب فاطمه 459 صفحه دارد. او هفته‌ی گذشته 105 صفحه و این هفته 269 صفحه از آن را خواند. فاطمه چند صفحه از کتابش را نخوانده‌است؟

 

 

 

9- یک زاویه‌ی باز رسم کنید و نیمساز آن را با کمک پرگار و خط‌کش  رسم کنید.

 

 

 

 

10- پدر علی 20 کیلو سیب خرید کیلویی 4000 ریال و 15 کیلو انار خرید کیلویی 5000 ریال. پدر علی برای خرید سیب و انار چند ریال باید بپردازد؟

 

 

 

 

11= برای عبارت مقابل یک مساله بنویسید و عبارت را حل کنید.

81 ÷ 9 = ……

 

 

 

 

12- برای شکل یک تساوی بنویسید و آن را کامل کنید.   

 

 

 

 

 

13- در یک اردوگاه 250 چادر 4 نفره برپا شده است. ظرفیت چادرها چند نفر است؟

 

 

 

 

14- بزرگترین و کوچکترین عدد شش رقمی را با راقام ( 7، 0، 9، 2، 6، 4، 3)  بنویسید.

 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید