آزمون ریاضی پنجم

به نام خداوند جان و خرد

نام و نام‌خانوادگی:                                                                                  آزمون ریاضی پایه پنجم آذرماه

1-    عدد داده شده را در جدول قرار داده و آن را به حروف بنویسید:                          975340221658

یکان

دهگان

صدگان

یکان

دهگان

صدگان

یکان

دهگان

صدگان

یکان

دهگان

صدگان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به حروف: .........................................................................................................................................................................

 

2-    عدد سه میلیارد و هشتاد و چهار میلیون و نود و هشت هزار و سیصدو نود و یک را به رقم بنویسید.

 

 

3-    جدول را کامل کنید.

 

6017495382

هشتاد و یک میلیارد و سی و دو میلیون و هفتصد و نه هزار و چهارده

 

 

4-    عدد نهصد و چهل میلیارد و هفده را به رقم بنویسید.            ..........................................................................

رقم 4 در چه مرتبه‌ای قرار دارد؟  .........................    کدام رقم کمترین ارزش مکانی را دارد؟ ......................

 

5-    عدد 5139026478  را به حروف بنویسید.  ...................................................................................................................................

بزرگترین رقم در چه مرتبه ‌ای قرار دارد؟  ..............................  عدد چند رقمی است؟ ...................................

 

6-     حاصل ضرب‌‌ها را به‌دست آورید:

                                           2003                              2785                            324

                                          640                             69                              59  

 

 

 

 

 

 

 

 


7-    تقسیم رو‌به رو را انجام داده و خارج قسمت و باقی‌مانده                                     84         64024

و مقسوم علیه آن را مشخص کنید.

 

 

 

 

 

8-    چه کسری از شکل‌ها رنگ شده است؟ 

                               

                ..............                                   

                                                              ....................

9-    برای هر کسر شکلی بکشید و در هر شکل به اندازه‌ی کسر داده شده رنگ کنید.

                                                                                                                  

  

                                                                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                  

10-        یعنی ................. تا ..................            ............. تا  می‌شود        10 تا  می‌شود ...............

2 یعنی  ................ تا                 9 تا  یعنی ..................           خمس 10 تا می‌شود .................

 

11-      کدام کسر با  برابر نیست؟                       ¨                    ¨                       ¨

 

12-       (نصف) شکل را رنگ کنید.                                                       

                                                                                                

13-       (ثلث) شکل را رنگ کنید.                                                               ¨¨¨¨

                                                                                                      ¨¨¨¨

                                                                                                      ¨¨¨¨

14-       ( خمس) شکل را رنگ کنید.² ² ² ² ²                                   

                                                                                          ² ² ² ² ²

15-       (ربع) شکل را رنگ کنید.                                                 rrrrrr

                                                                                        rrrrrr

16-مقایسه کنید:

  £   1                       £                              £                                    £   

 7 تا   £             ثلث پانزده £  ربع دوازده                 2 £              £   

17-            برای جمع و تفریق داده شده شکل بکشید.

                                                                                                           =    +

 

 

 

 

 

 

                                                                                 =  -

 

 

 

 

 

" سه ت معجزه‌گر: تلاش و  تمرین و تمرکز "

/ 0 نظر / 40 بازدید