بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم

به نام خداوند جان و خرد                                     کزین برتر اندیشه برنگذرد
نام و نام‌خانوادگی:                                                                                  بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم

1-      درجمله « لغت نامه هااطلاعات زیادی به ما می دهند. » نهاد کدام است ؟

اطلاعات زیادی  £            لغت نامه ها  £        به ما می دهند£       اطلاعات زیادی به ما می دهند £

2- زمان کدام جمله گذشته است ؟

زهرا می خواهد به مدرسه برود £                                                  عباس مدرسه رفت  £

مریم به مدرسه می رود £                                         جواد و زهره به مدرسه خواهند رفت £

3- در جمله زیر چند کلمه ربط وجوددارد ؟

« شجاع کسی است که از خطر بترسد ولی دست وپای خود راگم نکند و با کمال متانت برای دفع خطرچاره جویی کند.»              

       یک کلمه £       دوکلمه £       سه کلمه £         چهارکلمه £

4- کدام یک ازکلمه های زیر صفت نیست.

دنده  £                  پاینده £                  شوینده £                               تابنده £

5-  کدام فعل ماضی است ؟

بخواند £             خواهم رفت  £                      گفته ام  £                 می روم  £

6- درجمله مقابل « مفعول » کدام است ؟         پزشک بیمار رامعالجه کرد        

پزشک  £                  بیمار £                            معالجه £                      کرد £

7- کدام یک از موارد زیر« موصوف وصفت » است ؟

آفتاب طلایی £            دریای خزر  £                    خانه‌‍ی ساحلی £              آینه ی روزگار £

8-  در دستور زبان  فارسی« را » نشانه چیست ؟

مضاف الیه £               مفعول £                    قید  £                                موصوف £

9- اسم یا ضمیری که به دنبال اسم دیگر مِی آید تامعنی آن را کامل کند چه می نامند؟

صفت  £                   موصوف £                       مضاف £                   مضاف الیه  £

10- قسمتی ازجمله که درباره آن خبری می دهیم چه نام دارد؟

  نهاد  £                   قید £                      مفعول  £                      گزاره £

11- در جای خالی ضمیرمناسب بنویسید؟                  ما دیروز.......را دیدیم که به کتابخانه می رفت.

شما £                         او £                       آن ها £                    تو £

12- در جمله « حافظ هفت قرن پیش درشیراز می زیست » نهاد چند کلمه است ؟

یک کلمه  £                دو کلمه £                     سه کلمه £                  چهار کلمه £

13- درمصراع « زکوشش به هرچیز خواهی رسید» فعل چندم شخص است ؟

سوم شخص مفرد £                  دوم شخص مفرد £           سوم شخص جمع £              دوم شخص جمع £

14- درجمله مقابل کلمه «شگفت آور» ازنظر دستوری چیست ؟      نبرد دلاوران ایرانی شگفت آوربود

صفت £                      نهاد £                     قید £                  مضاف الیه £

15- دربیت « جداشد یکی چشمه ازکوهسار       به ره گشت ناگه به سنگی دچار » قید کدام است ؟

چشمه  £                     دچار £                  سنگ £                         ناگه £

16- کدام یک ازترکیب های زیر «مضاف ومضاف الیه» است ؟

بهارایمان £                    قلب سرشار £                 مدادبزرگ £                 نگاه خسته £

17- درابتدای جمله « چه ساعتی خواهید آمد ؟» ازچه ضمیری می توان استفاده کرد ؟

اول شخص جمع £                اول شخص مفرد £          دوم شخص جمع £               سوم شخص مفرد £

18- کدام یک از فعل های زیربه مفعول نیاز دارد ؟

خنداند £                                   چرخید £                             گردید £                        نشست £

19- کدام ترکیب بابقیه متفاوت است ؟

شعرحافظ  £                       غزل های او £                  مرزهای ایران £               شاعربلند آوازه £

20- جمله « اوبه گردش می رود » به زمان مستقبل کدام است ؟

اوبه گردش رفته است £                                    اودیروزبه گردش رفت £

اوبه گردش می رفت  £                                   اوبه گردش خواهد رفت  £

 

/ 1 نظر / 133 بازدید
معین

ممنون اولی ام[قهقهه][نیشخند]