ارزیابی مستمر تاریخ

                 به نام خداوند بخشنده‌‌ی مهربان

نام و نام خانوادگی:                              ارزیابی مستمر تاریخ                          پایه چهارم

ردیف

درس هفتم: اشکانیان

1-       

پارت‌ها به فرماندهی  ............................... با بیگانگان جنگیدند و آن‌ها را شکست دادند.

الف) اشک ¨                           ب) کوروش ¨                            ج) داریوش¨        

2-

اشکانیان ابتدا شهر ............... بعد شهر ............................ را به پایتختی انتخاب کردند.

الف) هرات، هگمتانه ¨            ب) صد دروازه، تیسفون ¨                           ج) مرو، تیسفون¨        

3-

پارت‌ها مهارت زیادی در .............................. و .............................. داشتند.

4-

کراسوس فرمانده توانمد رومی از .............................. سردار شجاع ایرانی شکست خورد.

5-

علت عمده جنگ‌های ایران و روم بر سر چه بود؟

 

 

6-

مجلس مهستان از افراد کدام مجلس‌ها تشکیل می‌شد؟

 

 

 

 

ردیف

درس هشتم: ساسانیان

1-

اردشیر نوه‌ی ساسان بود که در .......................... حکومت می‌کرد.

الف) تیسفون ¨                              ب) بابل ¨                            ج) فارس¨        

2-

کتاب مقدس زرتشتیان چه نام دارد؟

الف) زبور ¨                                ب) اوستا ¨                            ج) تورات¨        

3-

به دستور انوشیروان دانشگاه بزرگی در  .................................. ساخته شد.

 

4-

در زمان ساسانیان، معماری و ........................................... پیشرفت بسیار کرد.

 

5-

 در زمان ساسانیان مردم معمولی از چه کسانی تشکیل می‌شدند؟

 

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید