آزمون ریاضی پایه پنجم

                      به نام خداوند جان آفرین                               حکیم سخن در زبان آفرین

نام و نام‌خانوادگی:                                                                       سوالات درس ریاضی پایه پنجم ابتدایی

1-    کدام‌ یک از اعداد زیر برابر با ( سی و پنج میلیارد و سی و پنج هزار و سی و پنج ) می‌باشد.
الف) 3500350035                                         ب) 35035035000

ج) 35000035035                                           د) 35035000350

2-    در جای خالی عدد مناسب بنویسید.
6 تا  می‌شود ................                                                 3 یعنی .............

3-    هر شکل را به اندازه‌ی کسر داده شده رنگ کنید.

       rrrrr                                          
        rrrrr              

4-   داخل عدد مناسب بگذارید.                  =  = 6                                    =

5-    باقی‌مانده‌ی تقسیم 89 بر 3 مثل باقی‌مانده‌ی تقسیم .................... است بر 3 یعنی .......................
پس 89 بر 3 بخش‌پذیر .........................

6-     جاهای خالی را با کلمات یا اعداد مناسب کامل کنید.
- فاصله های زیاد را با وسیله‌ای به نام ........................................... اندازه گیری می‌کنند.
- یک کیلومتر مربع برابر است ............................. هکتار.
- 80000 مترمربع برابر است با .......................... هکتار.

7-    مقایسه کنید.
 8  £  7                               2 £  2                                    5   £    4             

8-    در داخل رقمی بنویسید که عدد چهار رقمی حاصل بر 6 بخش‌پذیر باشد.
                                                                                                            4 £ 51

9-    زمینی است به شکل مربع به ضلع 800 متر.
الف ) مساحت این زمین چند مترمربع است؟
ب) مساحت این زمین چند هکتار است؟

10-            کسرهای زیر را مقایسه کنید و از کوچک به بزرگ و از چپ به راست بنویسید.

                                                                                                         ،     ، 

11-            عملیات زیر را انجام دهید.
                                                                                                            =  3 - 6

                                                                                                      =  3 +  4

                                                                                                          =  2 -  5

12-            در یک باغ میوه نسبت درختان گیلاس به آلبالو مثل 8 به 4 است. اگر تعداد درختان گیلاس 52 اصله باشد. تعداد درختان آلبالو را به‌دست آورید.

 

13-            نسبت پول علی به رضا مثل 5 به 2 است. اگر پول رضا 3000 تومان باشد. پول علی چقدر است؟

 

14-            خمس 20 تا می‌شود .................. تا.                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                       
                                                                             

15-            مساحت شکل مقابل چند هکتار است؟ 

 

 

16-           کسر زیر را از راه گسترده به عدد مخلوط تبدیل کنید.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                              =

/ 0 نظر / 18 بازدید