آزمون ریاضی پایه پنجم

سرآغاز گفتار نام خداست                                    که رحمتگر و مهربان خلق راست

نام و نام‌خانوادگی:                                                                                                  آزمون ریاضی پایه پنجم

1-     کسرهای متعارفی زیر را به صورت اعشار بنویسید:

                                                        =                                                                                                =

2-    حجم مکعبی به ابعاد 6 متر را به دست آورید. گنجایش آن چند لیتر است؟

 

 

3-    حجم مکعبی 120متر مکعب است. اگر طول آن 6 متر و عرض آن 4 متر باشد. ارتفاع آن چند متر است؟ گنجایش آن چند لیتر است؟

 

 

4-    اندازه زاویه ( ب ج م) را به دست آورید؟
نیم‌خط ( ب م) نیمساز زاویه ( د م ج) می‌باشد.

                                                                                                                     

5-    در جاهای خالی عدد مناسب بگذراید:
 2 متر مکعب   ........................................ لیتر است.
- 27 سی سی  ............................... لیتر است.

 

6-    محیط شکل  زیر را به دست آورید.

 

 

 

 

 

 

 

 

7-    عملیات زیر را انجام دهید و جواب‌ها را در صورت امکان ساده یا به عدد مخلوط تبدیل کنید.

                                                                                                                                        =   ÷  2

                                                                                                                                                  =  1 ×  1

8-  برای تهیه پیراهنی  2 متر پارچه مصرف می‌شود. با 80 متر پارچه چند شلوار می‌توان تهیه کرد؟

 

 

 

9-    زاویه نیم‌صفحه را به نسبت 2 به 7 تقسیم کرده‌ایم اندازه هر زاویه چند درجه است؟

 

/ 0 نظر / 147 بازدید