آزمون ریاضی پنجم

به نام آنکه جان را فکرت آموخت                                      چراغ دل به نور جان برافروخت

نام و نام‌خانوادگی:                                                                                          آزمون ریاضی پایه پنجم

1-    باتوجه به عدد مقابل به سوال‌های زیر پاسخ دهید:                                    67923008

الف) عدد را به حروف بنویسید.  .....................................................................................................

ب) ارزش مکانی رقم 2 را بنویسید؟    ...............................................

ج) کدام رقم کمترین ارزش مکانی را دارد؟   .......................................................

2-     با توجه به شکل واحد برای شکل‌های زیر یک کسر بزرگ‌تر از واحد و یک عدد مخلوط بنویسید.

 

 

 

3-    چه کسری از شکل‌های زیر رنگی است.

                                         

 

4-    کدام یک از شکل‌های زیر خط تقارن ندارد؟

الف- مربع £                 ب- دایره £                     ج- مستطیل £                د- متوازی‌الاضلاع £

5-  داخل عدد مناسب بگذارید.                  =  = 7                        =                         =

 

6-     دو پنجم عدد 25 می‌شود ..................................... ( با شکل)

 

7-    مقایسه کنید:                                           

 2     2                     004/3 £  04/3                     "3     85     1 £  " 3       25      2                 

8-    عدد اعشاری را به کسر و کسر را به عدد اعشاری تبدیل کنید:

                                     =                                                                               = 205/0

9-    عملیات زیر را انجام دهید:

                                                                                              = 3/2 + 01/0                                                      

                                                                                                                          =  3 +  6

                                                                                                       =  2 – 4   

                                                                                                                           =  2 ×  3

10-            فاصله‌های زیاد را با وسیله‌ای به نام ................................ اندازه می‌گیرند.

               دقیقه برابر است با ...................................... ثانیه.

حاصل تقریبی ضرب 42 × 87 می‌شود ...........................................

در شکل r      r    نسبت دایره‌ها به کل شکل برابر است با ................... به .................... .

005/0 متر برابر است با .......................... میلی‌متر.

11-            باقی‌مانده‌ی تقسیم عدد 108 بر 9 مثل باقی‌مانده‌ی تقسیم ............................ است بر 9 یعنی ...............................

پس عدد 108 بر 9 بخش‌پذیر ..................................

12-            قرینه‌‌ی شکل را نسبت به خط تقارن رسم کنید.

 

 

                                                               

13-            بازی بسکتبال در ساعت "5   4   9 آغاز شد و پس از "55    40   1 به پایان رسیده‌است.این بازی در چه ساعتی تمام شد؟

 

14-            از تعداد 25 نفر از دانش‌آموزان کلاس پنجم دبستانی 5 نفر در مسابقات شطرنج شرکت کرده‌اند. حساب کنید چند درصد از دانش‌آموزان در مسابقات شطرنج شرکت کرده‌اند؟

 

 

 

15-            مساحت قسمت هاشور خورده را به دست آورید.

 

 

16- مزرعه‌ای داریم  به شکل مربع که طول هر ضلع آن 400متر است. مساحت زمین چند هکتار است؟

 

 

17-      مبینا 3000 تومان پول داشت.  پولش را خرج کرد. او چقدر از پولش را خرج کرده‌است و چقدر برایش باقی مانده است؟

 

18-            نسبت سن امین به پدرش مثل 2 به 6 است. اگر سن آنها روی‌هم 56 سال باشد. سن هریک را حساب کنید.

 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید