آزمون درس تاریخ و مدنی پنجم

                             خدایا جهان پادشاهی تو راست                  زما خدمت آید خدایی تو راست
       نام و نام‌خانوادگی:                                                                              آزمون درس تاریخ و مدنی پایه پنجم ابتدایی
الف- در مقابل پاسخ درست علامت ضربدر بگذارید.
1- حضرت محمد (ص) چند سال مردم را پنهانی به دین اسلام دعوت کرد؟
    الف) 2 سال
£                ب) 3 سال £                ج) 4 سال £                 د) 5 سال £
2-  نماینده‌ی سپاه امام علی (ع) در جنگ با معاویه چه کسی بود؟
    الف) عمروعاص
£           ب) ابن ملجم £          ج) ابوموسی اشعری £               د) عمر £
3- پیامبر اسلام در کدام شهر حکومت اسلامی تشکیل داد؟
     الف) مکه
£                  ب) مدینه £               ج) شام £                      د) یمن £
4- سامانیان کدام شهر را به پایتختی خود انتخاب کردند؟
    الف) شیراز
£                ب) تهران £              ج) مشهد £                   د) بخارا £
5- در زمان کدام سلسله مغول‌ها به ایران حمله کردند؟
    الف) سلجوقیان
£       ب) خوارزمشاهیان £       ج) غزنویان £                د) سامانیان £
6- این سخن از کیست:«من برای زنده نگه‌داشتن دین اسلام و امر به‌معروف و نهی‌ازمنکر خارج شده‌ام.»
الف) امام حسن(ع)
£  ب) امام حسین(ع) £   ج) امام علی(ع) £    د) حضرت محمد(ص)£

ب_ جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:
7- هجرت پیامبر از مکه به مدینه ..........................................مسلمانان شد.
8- شاهان سامانی از غلامان ترک در کارهای ................. و ...................................استفاده می‌کردند.
9- مرکز خلافت حضرت علی (ع) شهر ...................... بود.
10- بسیاری از سپاهیان امام حسن (ع) را افراد ........................ و ................................ تشکیل می‌دادند.

ج- در مقابل جملات درست حرف (ص) و در مقابل جملات غلط حرف (غ) بگذارید.
11- ابوسفیان سردسته‌ی مخالفان پیامبر در مکه بود.
12- خلافت یعنی پیمان بستن با خلیفه و به دستوراتش عمل کردن.
د- به سوالات زیر پاسخ دهید:
13- بعثت یعنی چه؟

 

14- دو جنگ مهم پیامبر را نام ببرید؟

15- دو دلیل اهمیت شهر مکه را بنویسید؟

 

16- شرایط صلح امام حسن (ع) با معاویه چه بود؟ ( دو مورد)

 

17- چرا پس از انتخاب ابوبکر به خلافت حضرت علی (ع) و یارانش سکوت کردند؟

 

18- ایرانیان در زمان حکومت بنی عباس چه نقشی داشتند؟

 

19-واقعه کربلا چه تاثیرات و نتایجی داشت؟

 

  مدنی
1- مهم‌ترین وظیفه‌ی حکومت اسلامی چیست؟
   الف) پاسداری از اسلام
£   ب) بهبود زندگی مردم £     ج) نگهبانی از استقلال کشور £                 د) احساس مسولیت £
2- اجرای قوانین بر عهده‌ی کدامیک از قوای زیر است؟
    الف) قوه مققنه
£         ب) قوه مجریه £           ج) قوه قضاییه £                 د) رهبری £
3- روش اداره هر کشور در ............................ آن کشور مشخص شده است.
4- اولین رهبر انقلاب اسلامی ایران ............................................. بود که انقلاب را به پیروزی رساند.
5- انقلاب اسلامی ایران بر پایه ایمان به خدا و ................................. و .................................... قرار دارد.
6- پس از پیامبر، رهبری جامعه اسلامی برعهده‌ی .......................................... است.

7- آیا در جامعه اسلامی، هرکس فقط مسئول کارهای خودش است؟ توضیح دهید؟

 

8- جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است؟

9- اگر آموزش و پرورش در کشور گسترش پیدا کند چه نتیجه‌ای به دست می‌آید؟

10- وظیفه قوه مققنه چیست؟
11- چهار صفت از صفات رهبر جامعه اسلامی را بیان کنید؟

/ 2 نظر / 60 بازدید
در جست و جوی سوال

ببخشید میتونید بفرمایید که این سوالات آیا در امتحانات هم می آیند؟[نیشخند][نیشخند][نیشخند]

پر رو

زر نزن حتما میان