به نام ایزد بخشاینده

نام و نام‌خانوادگی:                                                                       بخوانیم و بنویسیم پایه پنجم از درس اول تا 12

 

1-      فعل جمله  چه زمانی را نشان می دهد    : من راه دانشمندان را ادامه خواهم داد.

 الف) گذشته                   ب) حال                         ج) آینده                       د) هیچکدام 

2-      به ترتیب نهاد و مفعول در جمله کدام می باشد؟  اسکاف هر روز بیست نان را در سینی می گذاشت.

 الف) نان – اسکاف              ب) اسکاف – بیست         ج) اسکاف – نان                 د) هرسه مورد

3-       معنی کلمات زیر را بنویسید و با آنها جمله بسازید؟  

طعام (............................) ...............................................................................................................................................................................

 

عطا (...........................) ...................................................................................................................................................................................

 

4-      در جمله نهاد ، گزاره و زمان فعل را مشخص کنید؟         بهار، دانه ها را از خواب بیدار کرد.

 

نهاد (................................)     گزاره (................................................................................................)  

  زمان فعل (........................................)

 

5-      مخالف کلمات زیر را بنویسید؟

فقیر(....................................)                                    فاسد(......................................) 

 

غیبت(.....................................)                                جنگ(.......................................)

 

6-      با توجه به جمله مقابل کدام گزینه صحیح می باشد؟       من و خواهرم هر روز کتاب می خوانیم.

الف) اول شخص جمع                ب) سوم شخص جمع                   ج)اول شخص مفرد                د)سوم شخص مفرد

 

7-      برای کلمات زیر معادل فارسی بنویسید؟

پرانتز(....................................)       فاکس(......................................)      سایز(.....................................)       ترمینال(..................................)      کامپیوتر ( .............................)                 

 

8-      با فعل های زیر جمله هایی بسازید که مفعول داشته باشند؟

شنیدم : ..........................................................................................................................................................................

 

خواندید : ........................................................................................................................................................................

 

9- با توجه به جمله (بزرگان با تحمل سختی ها به موفقیت رسیده اند.) کدام گزینه صحیح است؟

الف) حال = مضارع          ب) آینده = مستقبل             ج) گذشته = ماضی               د) حال = مضارع