درس ۶- هخامنشیان

۱- کارهای مهم داریوش را نام ببرید؟ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۲- دلیل ساخت چاپار خانه ها را توضیح دهید؟ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۳- هخامنش نام چه کسی بود؟

الف- برادر اشک     ب- خواهر پادشاه آشوری ها     ج- جد کوروش     د- جد اشک

۴ سه تا از کارهای مهم داریوش را نام ببرید. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۵- دلیل ضرب سکه طلا در دوران هخامنشی توضیح دهید.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۶- علت تعیین شهر بان در آن دوران چه بود؟ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۷-وقتی  اسکندر به ایران حمله کرد چه کارهایی انجام داد؟ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

۸-  دلیل ساخت را ه در دوران داریوش چه بود؟ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

۹- هخامنشیان  ……    سال به ایران حکومت کردند.

۱۰- کوروش پس از شکست دادن مادها، حکومت  ………. را به وجود آورد.