به نام خداوند بخشنده مهربان

نام و نام‌خانوادگی:                                                                 ریاضی پایه پنجم ، آزمون مهرماه

1-     باتوجه به عدد مقابل به سوال‌های زیر پاسخ دهید:                                    6789102345

الف) ارزش مکانی کدام رقم از همه بیشتر است؟    ...............................................

ب) ارزش مکانی کدام رقم از بقیه کمتر است؟      ...............................................

ج) ارزش مکانی کدام بزرگترین و کوچکترین رقم چیست؟    ..........................................................................

د) عدد را به حروف بنویسید.  ..............................................................................................................................

 

2- یک سوم 12 تا برابر است با .............................................. تا. (روی شکل نشان دهید.)

 

 

 

 

 

 

3-     سه پنجم 15 تا برابر است با ............................................. تا. ( برایش شکل نشان دهید.)

 

 

 

 

4-     جاهای خالی را باعدد مناسب پر کنید:

الف) 3 تا 1 می‌شود .................                             ب) ..........................  تا 1 می‍شود 1

            7                                                                               3

ج) 4 یعنی ..........  ............. تا 1                           د) 4 تا .............. می‌شود 4

                                    7                                                        9

 

5-     برای شکل های زیر کسر مناسب بنویسید:

 

 

 

 

 

                      ......................                           ...............                     ............                    ....................

 

6-      برای کسر   5   شکل بکشید.

              4